Algemene voorwaarden

1. In deze Voorwaarden wordt onder Dienstverlener verstaan: Hoetmer Arbeidsmediation en haar eventuele rechtsopvolgers, haar bestuurders en werknemers, alsmede iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die door Hoetmer Arbeidsmediation of, binnen het kader van de dienstverlening door Hoetmer Arbeidsmediation, met medewerking of instemming van Hoetmer Arbeidsmediation wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de hierin bedoelde dienstverlening.

2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienstverlening door de Dienstverlener aan een partij die van haar diensten gebruik maakt en in een rechtsbetrekking met Hoetmer Arbeidsmediation staat of komt te staan (hierna ook wel te noemen ‘de Afnemer’), krachtens opdracht of anderszins en onafhankelijk of een eventuele opdracht tot de dienstverlening is gegeven door de Afnemer of een ander. De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op anderen dan de Afnemer, indien zij met Hoetmer Arbeidsmediation in een rechtsbetrekking komen te staan als uitvloeisel van of anderszins met betrekking tot de dienstverlening.

3. Deze Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de dienstverlening zijn ingeschakeld of betrokken.

4. De Dienstverlener kan voor de dienstverlening derden inschakelen. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing indien de aldus ingeschakelde derde zelfstandig contracteert met de Afnemer.

5. De Afnemer stemt in met communicatie per e-mail door de Dienstverlener en aanvaardt de daaraan verbonden risico’s.

6. De Afnemer verleent toestemming dat zijn gegevens en eventueel vertrouwelijke documenten en de bijzonderheden van het betreffende project door de Dienstverlener en binnen de organisatie van Hoetmer Arbeidsmediation worden gebruikt, voor zover dit gebruik redelijkerwijze in verband staat met de dienstverlening.

7. Behoudens andersluidende afspraak is de opdrachtgever dan wel, indien geen sprake is van een overeenkomst van opdracht, de Afnemer (hierna ook wel te noemen ìde Betalingsplichtigeî) voor de dienstverlening een honorarium verschuldigd dat vooraf is overeengekomen dan wel, bij gebreke van een afspraak daarover, door Hoetmer Arbeidsmediation zal worden vastgesteld aan de hand van de door haar gehanteerde tarieven.

8. Indien de opdracht wordt ingetrokken voordat het project is afgerond is de Betalingsplichtige een honorarium verschuldigd dat door de Dienstverlener zal worden vastgesteld als een redelijke vergoeding voor zijn inspanningen en de kosten met betrekking tot het betreffende project; onverminderd de contractuele rechten van de Dienstverlener uit hoofde van de opdracht.

9. Het honorarium dient te worden betaald aan Hoetmer Arbeidsmediation of degene die door Hoetmer Arbeidsmediation daarvoor wordt of is aangewezen.

10. De Dienstverlener is gerechtigd te verlangen dat de Betalingsplichtige een voorschot op het verschuldigde honorarium stort voordat hij zijn werkzaamheden begint of voortzet. De Dienstverlener is gerechtigd tussentijdse deel-declaraties voor zijn honorarium toe te zenden.

11. De Betalingsplichtige dient declaraties voor honorarium en voorschotten binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wettelijke rente over het gefactureerde bedrag verschuldigd. Indien de Dienstverlener een declaratie wegens gebrek aan tijdige betaling uit handen geeft ter incasso is de Betalingsplichtige een opslag van 15% op het factuurbedrag inclusief opgelopen rente verschuldigd, met een minimum van €150.

12. Iedere aansprakelijkheid van de Dienstverlener voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat hij ter zake van het betreffende project heeft ontvangen en/of te vorderen heeft. Verrekening zal zijn toegestaan.

13. De Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.

14. Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Hoetmer Arbeidsmediation en de Afnemer zullen in dat geval in onderling overleg een of meer nieuwe bepalingen overeenkomen die zoveel mogelijk hetzelfde resultaat bereiken als de nietige of vernietigde bepaling(en) trachtte(n) te bereiken. Bij gebreke van overeenstemming daarover zullen zij een bindend adviseur benoemen die een nieuwe bepaling zal ontwerpen die daarin zoveel mogelijk voorziet.